Zwrot towaru zakupionego w salonie iSpot

REGULAMIN dokonywania zwrotów i wymiany pełnowartościowego towaru zakupionego w Sieci Salonów iSpot, zwany dalej „Regulaminem”

 • 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  a) SAD - prowadząca sprzedaż produktów w Sieci Salonów iSpot firma Sad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011564, o kapitale zakładowym w wysokości 2.630.000,00 zł;

  b) Salon iSpot – stacjonarny sklep iSpot, w którym SAD prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie produktów. Aktualna lista sklepów stacjonarnych iSpot jest dostępna na stronie internetowej www.ispot.pl;

  c) Sieć Salonów iSpot – wszystkie położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Salony iSpot;

  d) Klient – osoby fizyczne i przedsiębiorcy, w tym też spółki prawa handlowego.

  e) Karta Podarunkowa iSpot – karta pobierana przez Klienta w Salonie iSpot i aktywowana w momencie zasilenia środkami pieniężnymi, uprawniająca każdego jej posiadacza do dokonywania płatności w Sieci Salonów iSpot w okresie jej ważności; Regulamin Karty Podarunkowej iSpot określony został w regulaminie „Karta Podarunkowa iSpot do Sprzedaży Bezpośredniej w Salonach iSpot”, dostępnym na stronie internetowej www.ispot.pl oraz w Sieci Salonów iSpot.
 •  
 • 2. Salony iSpot umożliwiają Klientom dokonanie wymiany zakupionego w Salonie iSpot pełnowartościowego towaru, znajdującego się w oryginalnym opakowaniu:

  a. na towar o tej samej wartości, lub

  b. na towar o wartości wyższej niż pierwotnie zakupiony przez Klienta – za dopłatą różnicy ceny przez Klienta, lub

  c. na towar o wartości niższej niż pierwotnie zakupiony przez Klienta – za zwrotem różnicy ceny na rzecz Klienta przez zasilenie nią Karty Podarunkowej iSpot. Zasiloną w ten sposób Kartę Podarunkową iSpot Klient może wykorzystać na następne zakupy w Sieci Salonów iSpot
 •  
 • 3. Salony iSpot umożliwiają Klientom dokonanie zwrotu zakupionego w Salonie iSpot pełnowartościowego towaru, znajdującego się w oryginalnym opakowaniu. Cena zapłacona przez Klienta za oddawany towar zwracana jest Klientowi przez zasilenie nią Karty Podarunkowej iSpot. Zasiloną w ten sposób Kartę Podarunkową iSpot Klient może wykorzystać na następne zakupy w Sieci Salonów iSpot.
 •  
 • 4. Na zasadach wskazanych w ust. 2-3 niniejszego Regulaminu Salony iSpot umożliwiają również Klientom dokonanie zwrotu lub wymiany zakupionego w Salonie iSpot pełnowartościowego towaru, który został rozpakowany tylko i wyłącznie w zakresie potrzebnym do zbadania funkcjonalności towaru, o ile towar nie został uszkodzony.
 •  
 • 5. Możliwość dokonania zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru dotyczy całej oferty obowiązującej w Sieci Salonów iSpot, przy czym możliwość dokonania zwrotu albo wymiany jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do towarów sprzedanych przez Salon iSpot w regularnej cenie. Nie dopuszcza się możliwości dokonania zwrotu albo wymiany towarów wyprzedażowych, demonstracyjnych oraz towarów sprzedanych z rabatem promocyjnym.
 •  
 • 6. Dokonanie zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru możliwe jest wyłącznie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dokonania jego zakupu.
 •  
 • 7. Dokonanie zwrotu albo wymiana towaru możliwa jest wyłącznie w tym Salonie iSpot, w którym Klient dokonał zakupu danego towaru i tylko w oparciu o fakturę VAT, paragon fiskalny wystawiony przez ten Salon iSpot lub inny dowód zakupu.
 •  
 • 8. Dokonanie zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru możliwe jest wyłącznie w przypadku, kiedy płatność za towar nastąpiła gotówką, kartą płatniczą lub Kartą Podarunkową iSpot. Salony iSpot nie akceptują wymian i zwrotów pełnowartościowego towaru w przypadku płatności dokonanych bonami, płatności przelewem, płatności w ramach umów leasingowych, zakupów ratalnych, ani płatności dokonanych w innej formie.
 •  
 • 9. Karta Podarunkowa iSpot, która jest wydawana Klientowi i zasilana stosowną ilością środków w przypadku dokonania przez Klienta zwrotu albo wymiany towaru, zachowuje ważność 12- miesięcy od dnia jej aktywacji.
 •  
 • 10. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.ispot.pl oraz w Sieci Salonów iSpot.
 •  
 • 11.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 •  
 • 12. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, również przed sąd miejsca wykonania umowy).
 •  
 • 13. SAD zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie negatywnie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta, który dokonał zakupu w dniu obowiązywania danej wersji Regulaminu.
 •  
 • 14. Wszelkie informacje o treści Regulaminu można uzyskać od sprzedawcy, który na żądanie Klienta ma obowiązek udostępnić niniejszy Regulamin. Regulamin jest dostępny również do wglądu za pośrednictwem SAD w jego siedzibie, a także na stronie internetowej www.ispot.pl.
 •  
 • 15. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.ispot.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnych zmian. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również dostępna w Sieci Salonów iSpot. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 dnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 •  
 • 16.Wszelkie reklamacje dotyczące zwrotu lub wymiany towaru na podstawie niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem reklamacji towarów, należy kierować na piśmie do siedziby SAD: Sad Sp. z o.o., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, lub na adres e-mail: bok@ispot.pl.


Do pobrania plik PDF „REGULAMIN dokonywania zwrotów i wymiany pełnowartościowego towaru zakupionego w Sieci Salonów iSpot”

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »