Zwrot sprzętu zakupionego w salonie iSpot


REGULAMIN dokonywania zwrotów i wymiany pełnowartościowego towaru zakupionego w Sieci Salonów iSpot,
zwany dalej „Regulaminem” obowiązujący od dnia 15 grudnia 2017r.

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  • a) iSpot - prowadząca sprzedaż produktów w Sieci Salonów iSpot firma iSpot Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500329, o kapitale zakładowym 103 600 300 PLN, NIP: 5272710089, REGON: 147129582.
  • b) Salon iSpot – stacjonarny sklep iSpot, w którym iSpot prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie produktów. Aktualna lista sklepów stacjonarnych jest dostępna na stronie internetowej www.ispot.pl;
  • c) Sieć Salonów iSpot – wszystkie położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Salony iSpot;
  • d) Klient – osoby fizyczne i przedsiębiorcy, w tym też spółki prawa handlowego;
  • e) Karta Podarunkowa iSpot – karta pobierana przez Klienta w Salonie iSpot i aktywowana w momencie zasilenia środkami pieniężnymi, uprawniająca każdego jej posiadacza do dokonywania płatności w Sieci Salonów iSpot w okresie jej ważności; Regulamin Karty Podarunkowej iSpot określony został w regulaminie „Karta Podarunkowa iSpot do Sprzedaży Bezpośredniej w Salonach iSpot”, dostępnym na stronie internetowej www.ispot.pl oraz w Sieci Salonów iSpot.

2. Salony iSpot umożliwiają Klientom dokonanie wymiany zakupionego w Salonie iSpot pełnowartościowego towaru, znajdującego się w oryginalnie zapakowanym opakowaniu:

  • a) na towar o tej samej wartości, lub
  • b) na towar o wartości wyższej niż pierwotnie zakupiony przez Klienta – za dopłatą różnicy ceny przez Klienta, lub
  • c) na towar o wartości niższej niż pierwotnie zakupiony przez Klienta – za zwrotem różnicy ceny na rzecz Klienta przez zasilenie nią Karty Podarunkowej iSpot. Zasiloną w ten sposób Kartę Podarunkową iSpot Klient może wykorzystać na następne zakupy w Sieci Salonów iSpot.

3. Salony iSpot umożliwiają Klientom dokonanie zwrotu zakupionego w Salonie iSpot pełnowartościowego towaru, znajdującego się w oryginalnie zapakowanym opakowaniu. Cena zapłacona przez Klienta za zwracany pełnowartościowy towar zwracana jest Klientowi przez zasilenie nią Karty Podarunkowej iSpot. Zasiloną w ten sposób Kartę Podarunkową iSpot Klient może wykorzystać na następne zakupy w Sieci Salonów iSpot. Karta Podarunkowa iSpot, która jest wydawana Klientowi i zasilana stosowną ilością środków w przypadku dokonania przez Klienta zwrotu albo wymiany towaru w sytuacji opisanej w pkt 2c niniejszego Regulaminu, zachowuje ważność 12 miesięcy od dnia jej aktywacji.

4. Możliwość dokonania zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru dotyczy całej oferty obowiązującej w Sieci Salonów iSpot, przy czym możliwość dokonania zwrotu albo wymiany jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do towarów sprzedanych przez Salon iSpot w regularnej cenie. Nie dopuszcza się możliwości dokonania zwrotu albo wymiany towarów wyprzedażowych, demonstracyjnych oraz towarów sprzedanych z rabatem promocyjnym. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego ispot.pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte zasadami zwrotów i wymian towarów określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Dokonanie zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru możliwe jest wyłącznie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dokonania jego zakupu.

6. Dokonanie zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru możliwe jest wyłącznie w tym Salonie iSpot, w którym Klient dokonał zakupu danego towaru i tylko w oparciu o fakturę VAT, paragon fiskalny wystawiony przez ten Salon iSpot lub inny dowód zakupu.

7. Dokonanie zwrotu albo wymiany pełnowartościowego towaru możliwe jest wyłącznie w przypadku, kiedy płatność za towar nastąpiła gotówką, kartą płatniczą lub Kartą Podarunkową iSpot. Salony iSpot nie akceptują wymian i zwrotów pełnowartościowego towaru w przypadku płatności dokonanych bonami, płatności przelewem, płatności w ramach umów leasingowych, zakupów ratalnych, ani płatności dokonanych w innej formie.

8. W przypadku, gdy Klient chce dokonać wymiany towaru w sytuacji opisanej w pkt 2a i 2b niniejszego Regulaminu, wymiana dokonuje się w postaci zwrotu i zakupu nowego towaru, a Klient otrzymuje nowy dowód sprzedaży.

9. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.ispot.pl oraz w Sieci Salonów iSpot.

10. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

11. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, również przed sąd miejsca wykonania umowy).

12. iSpot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie negatywnie na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta, który już zawarł z iSpot umowę zakupu towaru w dniu obowiązywania danej wersji Regulaminu.

13. Wszelkie informacje o treści Regulaminu można uzyskać od sprzedawcy, który na żądanie Klienta ma obowiązek udostępnić niniejszy Regulamin. Regulamin jest dostępny również do wglądu za pośrednictwem iSpot w jego siedzibie, a także na stronie internetowej www.ispot.pl.

14. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.ispot.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnych zmian. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również dostępna w Sieci Salonów iSpot. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące zwrotu lub wymiany towaru na podstawie niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem reklamacji towarów, należy kierować na piśmie do siedziby iSpot Poland Sp. z o.o., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, lub na adres e-mail: [email protected]

16. Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) lub z tytułu gwarancji – w przypadku towarów objętych gwarancją jakości.

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2017 roku.

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »