Autoryzowany serwis Apple – regulamin

Regulamin serwisu

Regulamin świadczeń usług serwisowych

Regulamin świadczeń usług serwisowych przez iSpot Poland Sp. z o.o.

SŁOWNIK:

Serwis: Serwis prowadzony przez iSpot Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa NIP:5272710089; KRS: 0000500329;

Klient: osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do naprawy

iSpot : salon sprzedaży lub sklep internetowy www.ispot.pl prowadzony przez iSpol Poland Sp. z o.o.

Produkt: produkt firmy Apple lub produkt zakupiony w iSpot

Zlecenie: zlecenie realizacji Usługi serwisowej Produktów przez Serwis

Usługa: usługa obejmujących diagnostykę lub dokonywanie napraw gwarancyjnych wykonywana w ramach ramach realizacji świadczeń wynikających z gwarancji udzielonej na Produkty lub pogwarancyjnych Produktów. Usługa może być usługą realizowaną odpłatnie lub nieodpłatnie.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady świadczenia Usług i warunki dokonywania Zleceń przez Klienta.

2. Poprzez dokonanie Zlecenia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

3. Zlecenie może być złożone przez Klienta w każdym punkcie iSpot.

4. Klient przekazując Produkt do Serwisu, a w szczególności dostarczając go we własnym zakresie, zobowiązany jest przekazać go w bezpiecznym opakowaniu. Za ewentualne uszkodzenia Produktu powstałe w czasie transportu do Serwisu Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

5. Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych oraz oprogramowania zawartego w pamięci Produktu. Realizacja Usługi zawsze wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w Produkcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną ich utratę lub uszkodzenie. Przekazując Produkt do Serwisu Klient akceptuje fakt, iż w toku realizacji Usługi dane zawarte w Produkcie na nim dostępne mogą ulec zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie.

6. Czas realizacji Usługi jest każdorazowo uzależniony od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części i podzespołów zamiennych niezbędnych do wykonania Usługi. Serwis dołoży wszelkich starań by Usługi wykonywane były bez zbędnej zwłoki.

7. Klient jest wyłączenie odpowiedzialny za dane zawarte w Produkcie oraz potwierdza, że wszystkie programy oraz dane zawarte w pamięci Produktu są zgodne z przepisami prawa.

8. Metody diagnozy, techniki naprawy, specjalistyczna wiedza, procedury serwisowe, know how, procesy stanowią wyłączną własność przedsiębiorstwa iSpot Poland Sp. z o.o. i chronione są jako tajemnica przedsiębiorstwa iSpot Poland Sp. z o.o. W przypadku gdy przy świadczeniu usług iSpot Poland Sp. z o.o. korzysta z wiedzy lub procedur podmiotów trzecich iSpot Poland Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przedmiotowych informacji.

9. W przypadku umowy na realizacje Usługi zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku gdy Serwis wykona w pełni usługę konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy.

§2. ZASADY REALIZACJI USŁUG

1. W celu realizacji Zlecenia, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Serwisem a Klientem, Klient zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane adresowe w celu zapewnienia możliwości dla Serwisu skutecznego kontaktu dotyczącego Zlecenia. Wzór formularza zlecenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Po złożeniu Zlecenia przez Klienta, Serwis przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia zlecenia naprawy, które dokumentuje wyłącznie fakt oddania Produktu do Serwisu, nie stanowi zaś oświadczenia Serwisu o uznaniu reklamacji. Na potwierdzenie przyjęcia zlecenia do naprawy pracownik Serwisu po dokonaniu wstępnej oceny stanu Produktu zamieszcza wstępny opis stanu technicznego urządzenia, który nie jest ostateczny. Klient jest świadomy, że opis końcowy stanu technicznego przeprowadzony jest przez technika w Serwisie, i może on zawierać usterki, uszkodzenia i wady nie ujawnione podczas przyjęcia towaru do Serwisu.

3. Składając Zlecenie Klient wyraża zgodę na przystąpienie do czynności wstępnej diagnozy i ewentualne nieodpłatnej naprawy Produktu. W przypadku, gdy przy przyjęciu Zlecenia Serwis określił koszt realizacji Usługi, Klient podpisując potwierdzenie przyjęcia Zlecenia naprawy, akceptuje wskazanym w nim koszt naprawy i zobowiązuje się do jego uiszczenia.

4. W przypadku, gdy z wstępnej diagnozy wynika, iż Usługa może być wykonana jedynie odpłatnie, albo koszt Usługi jest inny niż określony przy przyjęciu Zlecenia zgodnie z ust. 3, Serwis przesyła Klientowi kosztorys realizacji Usługi na adres mailowy wskazany w formularzu Zlecenia. Klient w terminie 5 dni od dnia wysłania kosztorysu może zaakceptować koszt usługi albo zrezygnować ze Zlecenia i niezwłocznie odebrać Produkt z Serwisu. Brak akceptacji kosztorysu w przeciągu 5 dni od jego wysłania, równoznaczny jest z rezygnacją z naprawy.

5. Kontakt z Klientem oraz wszelkie informacje, w tym o przyjęciu Zlecenia, wynikach wstępnej diagnozy, zakończeniu naprawy, przekazywane będą na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu Zlecenia, ze skutkiem ich doręczenia. Klient obowiązany jest informować o wszelkich zmianach adresu e-mail. W przypadku braku podania przez klienta prawidłowego adresu mailowego, albo jego zmiany bez poinformowania Serwisu, Klient zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzania statusu Zlecenia, a za datę dostarczenia wiadomości uznaję się zmianę zmianę statusu Zlecenia na stronie serwisu.

6. Złożenie zlecenia w zakresie usługi serwisowej oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

7. Wydanie sprzętu możliwe jest wyłącznie po okazaniu kopii protokołu reklamacyjnego, a w przypadku naprawy płatnej również po przedstawieniu dowodu zapłaty za naprawę.

8. Klient zobowiązany jest do odbioru urządzenia w miejscu, w którym złożył zlecenie lub innym, jeśli taki został wskazany na protokole przyjęcia zlecenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakończeniu naprawy (z zastrzeżeniem pkt 6) i w tym terminie dokonania zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy, w tym niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy urządzenie zostało wysłany do Serwisu, Serwis odeśle urządzenie na adres podany w formularzu Zlecenia.

9. Serwis jest uprawniony wstrzymać się z wydaniem sprzętu do czasu uregulowania wszelkich należności.

10.Po upływie powyższego terminu, bądź też w przypadku zwrotu wysłanej do Klienta przesyłki kurierskiej, serwis ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania w kwocie 5 zł brutto za każdy dzień przechowywania sprzętu.

11.Serwis według własnego uznania w ramach świadczenia usług w zależności od stanu technicznego Produktu, warunków gwarancji, możliwości technicznych wykonania Usługi może:

๏ naprawić produkt przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

๏ wymienić produkt na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

๏ zwrócić cenę zakupu w zamian za zwrot produktu.

Powyższe regulacje nie uchybiają przepisom Kodeksu cywilnego, odnoszącym się do rękojmi przy sprzedaży.

12.Warunki gwarancji producenta na wymieniony lub naprawiony sprzęt dostępne są na stronie www.apple.com/legal/warranty/products/poland-universal-warranty.html. Jeśli warunki gwarancji nie stanowią inaczej, gwarancje wynosi 90 dni od dnia zakończenia naprawy. W razie zasadnej konieczności skorzystania z gwarancji, Serwis przeprowadzi proces naprawy zgodnie z punktem.

13.Wstępna kwalifikacja naprawy, która została zadeklarowana przez Klienta w protokole reklamacyjnym jako “Gwarancyjna” może ulec zmianie po przeprowadzeniu diagnozy przez Serwis.

14.Klient zostanie poinformowany w przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (np.: wykrycie uszkodzenia mechanicznego, ślady zalania cieczą oraz inne uszkodzenia nie uwzględnione w zgłoszeniu).

15.Powierzając sprzęt serwisowi Klient akceptuje fakt, iż diagnoza lub naprawa może wiązać się z koniecznością usunięcia z urządzenia naklejek, folii zabezpieczających, szybek, ozdób i innych elementów nie będących oryginalnie częścią naprawianego urządzenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, usunięcie lub zniszczenie. Zaleca się Klientowi samodzielne usunięcie tych elementów przed oddaniem urządzenia. Serwis nie odpowiada również za pozostawione w urządzeniu karty SIM.

16.Klient akceptuje fakt, że diagnoza i transport urządzenia może również przyczynić się do powiększenia istniejących uszkodzeń fizycznych urządzenia, jeśli takie występują. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia stanu sprzętu, mającego ślady wcześniejszych uszkodzeń.

17.Usługa serwisu autoryzowanego Apple nie przysługuje w przypadku, gdy sprzęt oddany do serwisu zawiera nieautoryzowaną przynajmniej jedną część, tj. nie stanowiącą produktu Apple lecz jego zamiennik, lub urządzenie było wcześniej naprawiane lub diagnozowane w nieautoryzowanym serwisie. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia urządzenia powstałe podczas procesu naprawy urządzeń, które wcześniej były naprawiane poza autoryzowanymi serwisami Apple. Serwis może zwrócić takie urządzenie nienaprawione.

18.Opłata za diagnostykę oraz odmowa serwisowania urządzenia. Serwis może żądać opłaty za diagnostykę w sytuacji gdy:

๏ Urządzenie nie wymaga serwisu.

๏ Usterka spowodowane jest niezgodnością oprogramowania.

๏ Klient nie wyraża zgody na dodatkowe koszty, które nie były przedstawione w pierwotnym kosztorysie.

๏ Numer seryjny urządzenia został zmodyfikowany, zniszczony lub usunięty.

๏ Uszkodzenie zostało spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu (wypadek, uszkodzenia mechaniczne, zalanie, nieautoryzowane naprawy, czynniki zewnętrzne, przeciążenia fizyczne lub elektryczne, wahania napięcia elektrycznego, wyładowania atmosferyczne, pożary, działania sił wyższych lub inne przyczyny zewnętrzne ).

๏ Serwis może w powyższych wypadkach zwrócić urządzenie nienaprawione, żądając opłaty za wykonaną diagnostykę.

19.W odniesieniu do Produktu posiadającego uszkodzenia mechaniczne, powstałe w szczególności wskutek upadku, zalania bądź innego zdarzenia losowego, taki Produkt kwalifikowany jest jako Produkt podwyższonego ryzyka. Klient przyjmuje wówczas do wiadomości, że z uwagi na uszkodzenia Produktu możliwe jest, że Naprawa może nie być możliwa oraz, że w toku Naprawy mogą ujawnić się̨ dalsze, istniejące usterki, których wykrycie nie było możliwe w chwili przyjęcia Produktu do Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usterki ujawnione w Produkcie podwyższonego ryzyka, a istniejące w chwili jego przyjęcia do Serwisu.

20.Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu Apple przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru przez Klienta oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu Apple.

21.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

§3. PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU PRZED DOSTARCZENIEM DO SERWISU

Przed wysłaniem lub dostarczeniem sprzętu do Serwisu należy:

1. Wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na nośniku urządzenia.

2. Usunąć z urządzenia wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Zdjąć blokadę klawiatury na ekranie.

3. W przypadku urządzeń typu: iPhone, iPad, iPod należy odblokować funkcję “Znajdź mój iPhone” zgodnie z instrukcją na stronie producenta.

4. Jeśli jest to możliwe naładować baterię i wyłączyć urządzenie.

5. Wyjąć kartę SIM z urządzenia.

6. W przypadku Apple Watch rozłączyć parę z telefonem iPhone.

7. Usunąć szyfrowanie dysku twardego w komputerze (FileVault).

§4. NAPRAWY GWARANCYJNE.

1. Serwis świadczy usługi serwisowe w zakresie naprawy gwarancyjnej, do których został upoważniony przez firmę Apple, obejmujących wyłącznie sprzęt Apple posiadający ważną na terenie Polski gwarancję producenta.

2. Uprawnienia wynikające z rocznej gwarancji Apple uzupełniają i nie zastępują uprawnień wynikających z regulacji Kodeksu cywilnego.

3. Klient w ramach naprawy gwarancyjnej dostarczy sprzęt, który będzie przedmiotem naprawy do Serwisu. Sprzęt może zostać dostarczony do siedziby Serwisu osobiście, do wybranego salonu iSpot na terenie kraju lub wysłany ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt odbiorcy po wypełnieniu formularza zgłoszenia serwisowego znajdującego się na stronie www.ispot.pl/s,zglos_naprawe i otrzymaniu mailem zwrotnym informacji pozwalającej na wysłanie sprzętu do serwisu.

4. Okres obowiązywania gwarancji producenta dostępny jest na stronie internetowej firmy Apple www.apple.com/pl/legal/warranty/ i można go sprawdzić na podstawie numeru seryjnego sprzętu lub numeru IMEI w przypadku urządzeń typu “iPhone” lub “iPad”. W przypadku rozbieżności między okresem gwarancji podanym w systemie, a wynikającym z dokumentu zakupu sprzętu, Klient proszony jest o przedłożenie dowodu zakupu zawierającego numer seryjny sprzętu.

5. W przypadku naprawionego sprzętu wysyłanego do Klienta ubezpieczoną przesyłką kurierską koszt transportu ponosi Serwis.

6. Zgodnie z procedurami firmy Apple Serwis nie zwraca uszkodzonych części.

7. Warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta.

.

8. Pozostałe kwestie dotyczące napraw gwarancyjnych nie objęte w niniejszym regulaminie regulowane są przez gwarancje producentów urządzeń.

9. Naprawy gwarancyjne - wykonywane są bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji produktu. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli:

๏ Nastąpiła ingerencja w sprzęt podmiotów nieuprawionych do napraw.

๏ Sprzęt został uszkodzony mechanicznie.

๏ Stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu opisanym w instrukcji użytkownika.

๏ Brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających gwarancję producenta (karta gwarancyjna, dowód zakupu lub inny potwierdzający zakup w sieci salonów iSpot).

๏ Brak danych osobowych umożliwiających kontakt z Klientem.

10.W toku reklamacyjnym, serwis może dokonać naprawy lub wymiany Produktu wedle własnego uznania.

§5. NAPRAWY POGWARANCYJNE

1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem w zakresie świadczenia odpłatnych usług serwisowych.

2. Po otrzymaniu sprzętu Serwis dokonuje wstępnej diagnozy, rozumianej jako usługa serwisowa płatna, polegająca na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wyceny części zamiennych i kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia sprzętu. Klient zostaje poinformowany o koszcie diagnozy wynoszącym 99PLN brutto dla urządzeń iPhone/iPad/Apple Watch oraz 149PLN brutto dla komputerów Mac, bez względu na dalszą decyzję serwisową klienta co do dokonania odpłatnej naprawy / wymiany.

3. Koszt podjęcia czynności serwisowych zmierzających do usunięcia usterki lub jej zdiagnozowania określony jest w cenniku i może być naliczony w przypadku rezygnacji Klienta z wykonania zleconej naprawy w Serwisie jako koszt przeprowadzenia diagnozy.

4. Każdorazowo w przypadku napraw pogwarancyjnych sporządzany jest kosztorys naprawy, który zostaje przedstawiony w uzgodnionej formie z Klientem do jego akceptacji. Klient może również wyrazić zgodę na określony koszty w momencie złożenia zlecenia, w przydatku nie przekroczenia kwoty ujętej w zleceniu następuje automatyczna akceptacja, a kosztorys nie musi być przesyłany.

5. Serwis niezwłocznie przystępuje do naprawy po zaakceptowaniu przedstawionego kosztorysu oraz dokonaniu przez Klienta zapłaty kwoty przedstawionej w kosztorysie.

6. Czas realizacji naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych.

7. W przypadku napraw pogwarancyjnych zgłaszanych poprzez formularz zgłoszeń internetowych Klient wysyła sprzęt ubezpieczoną przesyłką kurierską na własny koszt.

8. W przypadku naprawionego sprzętu wysyłanego do Klienta ubezpieczoną przesyłką kurierską koszt transportu poniesie Serwis doliczając stawkę logistyczną do wartości naprawy sprzętu Klienta lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

9. W przypadku gdy w trakcie wykonywania czynności naprawy okaże się, że naprawa wymaga dodatkowych czynności lub wymiany innych podzespołów nieuwzględnionych w kosztorysie, Serwis poinformuje o tym niezwłocznie Klienta.

10.Po zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient nie ma możliwości rezygnacji, wyjątek stanowi zmiana warunków umowy punkt.44, wówczas Klient może zrezygnować z Usługi, ponosząc koszty diagnostyki i transportu.

11.Serwis nie zwraca wymienionych części, chyba że przed naprawą ustalono inaczej. Może to mieć wpływ na wzrost kosztów naprawy.

12.Inne usługi płatne świadczone przez Serwis są wymienione w cenniku zamieszczonym na stronie ispot.pl/s,serwis_uslugi.

13.W toku reklamacyjnym, serwis może dokonać naprawy lub wymiany Produktu wedle własnego uznania.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych klientów przekazanych Serwisowi jest iSpot Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu:

๏ zawarcia umowy świadczenia usługi serwisowej. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

๏ marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

3. Podanie danych osobowych klienta Administratorowi jest wymogiem umownym i służy realizacji usługi, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ich niepodania Administrator nie ma możliwości zrealizowania usługi serwisowej. Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi marketingowej jest dobrowolne. Niepodania danych klienta uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych.

4. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do :

๏ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

๏ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: [email protected]

๏ wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

5.Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.

6. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

๏ po serwisowej obsługi klientów;

๏ zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;

๏ wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

7. Dane osobowe klienta przekazane dla celów marketingowych będą przechowywane do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

9. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, , podmioty współpracujące z Administratorem, w tym spółka Apple; podmioty trzecie świadczące usługi w zakresie logistycznym, informatycznym, teleinformatycznym, oraz marketingowym w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

10.Dane klienta mogą być przekazywane do podmiotu działającego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmiot ten przystąpił do programu Tarczy Prywatności, zatwierdzonego przez Komisję Europejską, co oznacza, że prawidłowo chroni dane osobowe.

11.Dane osobowe klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 


 


 

Cennik usług serwisowych

Sprawdź aktualny cennik usług

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »